Regulamin konferencji LiGHT

Regulamin konferencji „LiGHT”

Niniejszy Regulamin konferencji „LiGHT” określa zasady zawierania umów o uczestnictwo w Konferencji, poprzez stronę http://leadersisland.com/light-maj-2017/ pomiędzy Leaders Island a Uczestnikami Konferencji lub podmiotami zgłaszającymi Uczestników na Konferencję.

I.DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania oznaczają:

Organizator   Leaders Island Józef Kącki, ul. Podole 60, 30-394 Kraków, adres do doręczeń: ul. Podole 60, 30-383 Kraków, adres e-mail: Insights@leadersisland.com prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, określany również w treści niniejszego Regulaminu jako „Leaders Island”.

Uczestnik   osoba fizyczna, wskazana jako uczestnik w Formularzu zgłoszeniowym, zawierająca z Organizatorem umowę o uczestnictwo w konferencji w swoim imieniu i na swoją rzecz.

Zamawiający   osoba fizyczna lub prawna zawierająca z Organizatorem umowę o uczestnictwo w konferencji w swoim imieniu na rzecz Uczestników wskazanych w Formularzu zgłoszeniowym.

Konferencja   oznacza organizowaną przez Organizatora konferencję pod nazwą „LiGHT” poświęconą działalności oraz zarządzaniu przedsiębiorstwami.

Cennik   obowiązujący cennik uczestnictwa w Konferencji, dostępny na stronie internetowej http://leadersisland.com/light-maj-2017/

Formularz zgłoszeniowy   oznacza formularz dostępny na stronie internetowej http://leadersisland.com/light-maj-2017/ za pomocą którego następuje Rejestracja.

Rejestracja   złożenie Organizatorowi oświadczenia o uczestnictwie Uczestnika w Konferencji. W procesie Rejestracji następuje zawarcie przez Uczestnika lub Zamawiającego umowy z Organizatorem o uczestnictwo w Konferencji lub w wypadku Uczestników zgłoszonych przez Zamawiającego – wyłącznie podanie danych i wyrażenie przez Uczestnika niezbędnych zgód na przetwarzanie danych osobowych i na wykorzystywanie przez Organizatora wizerunku, w celu uczestniczenia w Konferencji.

Dzień roboczy   dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konferencja pod nazwą „LiGHT”, odbywa się w terminie i miejscu wskazanym przez Leaders Island na stronie internetowej http://leadersisland.com/light-maj-2017/
 2. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konferencji. Rejestracja uczestnictwa w Konferencji jest równoznaczna z akceptacją warunków Regulaminu, w tym obowiązku uiszczenia opłaty stosownie do stawek określonych w Cenniku.
 3. Umowa o uczestnictwo w Konferencji zawierana jest za pośrednictwem portalu http://leadersisland.com/light-maj-2017/
 4. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników i Zamawiających.
 5. Dostęp do Regulaminu każdy uczestnik może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez wejście w link „Regulamin” umieszczony na stronie http://leadersisland.com/regulamin-konferencji-light/ , a także poprzez zapisanie jego wersji PDF na wybranym przez siebie nośniku

III. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

 1. Warunkami uczestnictwa w Konferencji są:
  1. rejestracja uczestnictwa w Konferencji poprzez prawidłowe i zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej http://leadersisland.com/light-maj-2017/ oraz
  2. uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanych przez Organizatora.
 2. Wymagania techniczne dotyczące rejestracji uczestnictwa w Konferencji oraz uiszczenia opłaty są następujące: połączenie z siecią Internet oraz przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) udostępnionych w sieci Internet za pośrednictwem usługi np. Chrome, Safari, Internet Explorer, Firefox, Opera. Organizator zaleca Uczestnikowi i Zamawiającemu korzystanie z przeglądarek: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera i Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej.
 3. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.
 4. Uczestnik i Zamawiający zobowiązany jest do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
  2. korzystania z serwisu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;
  3. korzystania z serwisu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz dla Organizatora;
  4. korzystania z serwisu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. REJESTRACJA

 1. Warunkiem rejestracji Uczestnika w Konferencji jest wypełnienie w Formularzu zgłoszeniowym wszystkich wymaganych danych koniecznych do rejestracji Uczestnika. Informacje zawarte w formularzu powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy uczestnictwa w Konferencji, w przypadku gdy podane dane są tego rodzaju, że oceniając sprawę rozsądnie można w sposób uzasadniony przyjąć, że dane są nieprawdziwe lub zostały podane dla żartu, jak również w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają rejestrację Uczestnika. W takim wypadku przed rejestracją Uczestnika Organizator podejmie próbę kontaktu z Uczestnikiem i Zamawiającym w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym rejestrację Uczestnika (w tym poprzez powiadomienie elektroniczne).
 2. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji Uczestnika w Konferencji, w przypadku gdy dane teleadresowe Uczestnika i Zamawiającego są niezgodne z prawdą, transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych lub płatność nie została uiszczona najpóźniej w dniu następnym po dniu rejestracji w Konferencji.
 3. Rejestracji należy dokonać najpóźniej na 5 (pięć) Dni Roboczych przed datą Konferencji. Rejestracja wymaga podania danych osobowych Uczestnika, tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz – w wypadku, gdy Uczestnika zgłasza Zamawiający: dane osobowe zgłaszającej osoby fizycznej (imię, nazwisko, adres e-mail, NIP, REGON) lub w wypadku osoby prawnej: firmę, siedzibę, dane dotyczące rejestracji: numer we właściwym rejestrze, organ rejestrowy, NIP, REGON, dane osobowe osoby do kontaktu, adres e-mail.
 4. W przypadku, gdy Uczestnika zgłasza Zamawiający, Zamawiający winien być upoważniony do przekazania Organizatorowi danych osobowych Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wprowadzenia do Formularza zgłoszeniowego nieprawdziwych danych, w tym danych osobowych Uczestnika.
 5. W przypadku, gdy Uczestnika zgłasza Zamawiający, Organizator przesyła na podany w Formularzu zgłoszeniowym adres e-mail fakturę pro forma. Po zaksięgowaniu płatności przez Organizatora Zamawiający otrzyma na podany w Formularzu zgłoszeniowym adres e-mail kod dla każdego zgłoszonego Uczestnika. Uczestnik po podaniu kodu dokonuje samodzielnie rejestracji poprzez wypełnienie w Formularzu zgłoszeniowym wszystkich wymaganych danych koniecznych do rejestracji Uczestnika. Zamawiający upoważnia Organizatora do publikowania na liście Uczestników nazwy Zamawiającego. Lista podpisywana jest przez Uczestników przed rozpoczęciem Konferencji służy wyłącznie weryfikacji obecności Uczestników.
 6. Organizator zastrzega, iż z przyczyn niezależnych od Organizatora może nastąpić zmiana prowadzących, wykładowców, harmonogramu lub terminu Konferencji. Organizator poinformuje niezwłocznie Uczestnika i Zamawiającego o powyższych zmianach poprzez wysłanie wiadomości na wskazany w Formularzu zgłoszeniowym adres e-mail. W przypadku zaistnienia takiej zmiany Uczestnik i Zamawiający mają prawo odstąpić od umowy o uczestnictwo w Konferencji w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia otrzymania informacji o zmianie, nie później jednak niż do momentu rozpoczęcia Konferencji. W takim przypadku Organizator zwróci całość uiszczonej opłaty tytułem uczestnictwa w Konferencji na rachunek, z którego dokonano płatności.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji. W wypadku odwołania Konferencji Organizator niezwłocznie poinformuje o tym Uczestnika i Zamawiającego oraz zwróci całość uiszczonej opłaty tytułem uczestnictwa w Konferencji na rachunek, z którego dokonano płatności.

V. ZAWARCIE UMOWY

 1. Zawarcie umowy o uczestnictwo w Konferencji pomiędzy Organizatorem i Uczestnikiem lub Zamawiającym następuje w chwili dokonania opłaty przez Uczestnika lub Zamawiającego w serwisie internetowym http://leadersisland.com/light-maj-2017/.
 2. Uczestnik Konferencji lub Zamawiający poprzez kliknięcie w odpowiednie pole wskazujące na dyspozycję dokonania opłaty z tytułu uczestnictwa w Konferencji (np. “Kup bilet”) oraz dokonanie opłaty przez Uczestnika lub Zamawiającego w serwisie internetowym http://leadersisland.com/light-maj-2017/ zawiera z Organizatorem umowę o uczestnictwo w Konferencji. W celu uiszczenia opłaty konieczne jest:
  1. wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza zamówienia oznaczonych symbolem “*”,
  2. zaakceptowanie Regulaminu,
 3. Uiszczenie opłaty z tytułu uczestnictwa w Konferencji może zostać dokonane w sposób następujący:
  1. Płatność kartą płatniczą – płatność wykonywana za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych,
  2. Szybki przelew – usługa płatności „szybkim przelewem” z dowolnego banku dostarczającego usługę tego typu, płatność wykonywana za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych,
  3. Zwykły przelew – przelew tradycyjny na podany rachunek bankowy (płatność off-line).
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za realizację i bezpieczeństwo transakcji przez dostawcę usług płatniczych , w tym za podanie przez Uczestnika lub Zamawiającego numeru karty płatniczej na innych stronach internetowych, przy pomocy których dokonuje płatności.
 2. W szczególności za realizację i bezpieczeństwo transakcji kartami kredytowymi przeprowadzonych na stronach internetowych operatora płatności odpowiada operator płatności zgodnie ze swoim regulaminem.
 3. Natychmiastowo po zaksięgowaniu wpłaty Uczestnik i Zamawiający otrzymuje od Organizatora na podane w Formularzu zgłoszeniowym adresy e-mail Uczestnika i Zamawiającego w formie elektronicznej potwierdzenie uczestnictwa w Konferencji oraz potwierdzenie dokonania zapłaty.

VI. OPŁATY

 1. Opłaty z tytułu uczestnictwa w Konferencji wyszczególnione są na stronie internetowej http://leadersisland.com/light-maj-2017/
 2. Opłata z tytułu uczestnictwa w Konferencji nie obejmuje kosztów dojazdu Uczestnika do miejsca przeprowadzenia Konferencji, zakwaterowania i wyżywienia, chyba, że co innego zostało wskazane w programie Konferencji.
 3. Na wyraźny wniosek Zamawiającego lub Uczestnika złożony drogą mailową na adres: Insights@leadersisland.com Organizator wystawia fakturę proforma płatną do 7 (siedmiu) Dni Roboczych.

VII. REZYGNACJA

 1. Uczestnik, a w wypadku gdy Uczestników zgłosił Zamawiający – to również Zamawiający jest uprawniony do złożenia oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji poprzez przesłanie na adres e-mail Insights@leadersisland.com oświadczenia o rezygnacji z Konferencji, przy czym:
  1. w przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji z Konferencji na co najmniej 14 (czternaście) dni przed wyznaczonym dniem Konferencji, Organizator zwróci Uczestnikowi lub Zamawiającemu – w zależności od tego, który podmiot dokonywał rejestracji – całość uiszczonej opłaty tytułem uczestnictwa w Konferencji na rachunek, z którego dokonano płatności.;
  2. w przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji z Konferencji w okresie pomiędzy 13 (trzynastym) a 7 (siódmym) dniem przez wyznaczonym dniem Konferencji, Organizator zwróci Uczestnikowi lub Zamawiającemu – w zależności od tego, który podmiot dokonywał rejestracji – połowę uiszczonej opłaty tytułem uczestnictwa w Konferencji na rachunek, z którego dokonano płatności;
  3. w przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji z Konferencji na 6 (sześć) lub mniej dni przez wyznaczonym dniem Konferencji, Zamawiającemu lub Uczestnikowi nie przysługuje uprawnienie do żądania zwrotu opłaty tytułem uczestnictwa w Konferencji;
 2. Niezależnie od uprawnień przysługujących na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz uprawnień, o których mowa w pkt. VII.1. niniejszego Regulaminu, Uczestnik i Zamawiający będący konsumentem, tj. osobą fizyczną zawierającą umowę o uczestnictwo w Konferencji w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, zawodową lub statutową może odstąpić od udziału w Konferencji w ciągu 14 (czternastu) dni od zawarcia umowy o uczestnictwo w Konferencji bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Uczestnik lub Zamawiający powinien poinformować Organizatora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy o uczestnictwo w Konferencji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismem wysłanym pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Uczestnik lub Zamawiający może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby informacja dotycząca wykonania prawa odstąpienia od umowy została wysłana przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Organizator zwraca całość opłaty z tytułu uczestnictwa w Konferencji niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Organizator został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z uczestnictwa w Konferencji, który uporczywie zakłóca prawidłowy przebieg Konferencji, w szczególności znajduje się pod wpływem alkoholu lub podobnie działających środków. W takim przypadku Organizator nie zwraca opłaty tytułem uczestnictwa w Konferencji.

VIII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Uczestnik i Zamawiający mogą zgłosić mailowo na adres: Insights@leadersisland.com reklamacje dotyczące procedury zawarcia Umowy, zawartej Umowy oraz nieprawidłowości w jej wykonywaniu oraz dotyczące o wszelkich innych niedogodności dotyczących Konferencji.
 2. Organizator ustosunkuje się do żądania wskazanego w reklamacji w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji przez Uczestnika lub Zamawiającego.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, dane adresowe, adres poczty elektronicznej, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, gdy reklamujący życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, nazwę i termin Konferencji, której dotyczy reklamacja, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, a także wskazanie przez Uczestnika lub Zamawiającego preferowanego przez niego sposobu poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 4. Reklamacje związane z zawarciem umowy o uczestnictwo w Konferencji podlegają zasadom wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Wszelkie wskazane powyżej zapisy dotyczące procedury zwrotu opłaty z tytułu uczestnictwa w Konferencji oraz postępowania reklamacyjnego nie wyłączają obowiązujących regulacji prawnych w tym zakresie i w żaden sposób nie ograniczają ewentualnych ustawowych uprawnień Uczestnika i Zamawiającego. W razie jakiejkolwiek sprzeczności Regulaminu z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie uprawnień Uczestnika i Zamawiającego, zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.
 6. Uczestnicy Konferencji nie powinni pozostawiać bez dozoru swoich rzeczy w miejscach dostępnych dla innych osób. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy, urządzeń przyniesionych do miejsca odbywania się Konferencji przez Uczestników lub osoby przez Uczestników upoważnione, o ile utrata lub uszkodzenie nie jest skutkiem umyślnego działania lub zaniechania Organizatora albo osób przez niego zatrudnionych.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostawie energii elektrycznej, Internetu lub innych mediów, jeżeli przerwy te nie są zawinione przez Organizatora.
 8. W zakresie dozwolonym przez prawo maksymalna odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestników lub Zamawiających niebędących konsumentami za jakiekolwiek szkody, w tym spowodowane czynem niedozwolonym lub wynikające z umowy o uczestnictwo w Konferencji, jest ograniczona do wysokości równowartości opłat uiszczonych przez Uczestnika lub Zamawiającego z tytułu uczestnictwa w Konferencji.
 9. W zakresie dozwolonym przez prawo maksymalna odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestników lub Zamawiających będących konsumentami za szkody majątkowe spowodowane czynem niedozwolonym oraz wynikające z umowy o uczestnictwo w Konferencji, jest ograniczona do wysokości równowartości opłat uiszczonych przez Uczestnika lub Zamawiającego z tytułu uczestnictwa w Konferencji.
 10. Wszelka odpowiedzialność Organizatora względem Uczestników lub Zamawiającego jest ograniczona do wysokości szkody rzeczywistej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe, szczególne, pośrednie, lub wtórne szkody, utracone zyski, utracone dochody, utraconą wartość przedsiębiorstwa lub utratę przewidywanych oszczędności lub utracone lub uszkodzone dane, nawet jeśli Organizator posiadał wiedzę dotycząca możliwości ich wystąpienia.

IX. DANE OSOBOWE

 1. Organizator zbiera i przetwarza dane osobowe Uczestników będącymi osobami fizycznymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu nawiązania, ukształtowania treści, wykonania, zmiany lub rozwiązania umowy o uczestnictwo w Konferencji, w tym utworzenia listy Uczestników Konferencji.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników, których adres e-mail został wskazany w Formularzu zgłoszeniowym jest Organizator: Leaders Island Józef Kącki, ul. Podole 60, 30-394 Kraków, adres do doręczeń: ul. Podole 60, 30-394 Kraków. Powyższe dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz zgodnie z ustawą o z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2014 r., poz. 1422).
 3. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich własnych danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w Konferencji.
 4. Dokonując Rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów przeprowadzenia Konferencji, w tym do stworzenia listy Uczestników. W przypadku, gdy Uczestnika zgłasza Zamawiający, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych dokonując rejestracji przy pomocy kodu przekazanego Zamawiającemu przez Organizatora.
 5. Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora jego wizerunku utrwalonego podczas Konferencji, a Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania podczas Konferencji sesji fotograficznych. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach przez Organizatora w celach marketingowych, promocyjnych i informacyjnych na stronie http://leadersisland.com/light-maj-2017/ , rozpowszechnianie poprzez social media (linkedin, facebook). W przypadku, gdy Uczestnika zgłasza Zamawiający, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora jego wizerunku utrwalonego podczas Konferencji dokonując rejestracji przy pomocy kodu przekazanego Zamawiającemu przez Organizatora. W przypadku braku zgody na wykorzystywanie wizerunku Uczestnika w materiałach informacyjnych i promocyjnych, Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania środkami komunikacji elektronicznej o braku zgody na utrwalanie wizerunku najpóźniej pierwszego dnia po zakończeniu Konferencji.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.03.2017 r.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie http://leadersisland.com/light-maj-2017/, z zastrzeżeniem, iż zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Uczestników i Zamawiających.
 4. Uczestnik posiadający status konsumenta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Uczestnikiem a Organizatorem;
  2. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
 5. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
 6. Uczestnik posiadający status konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Uczestnikiem a Organizatorem, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 7. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat

Leaders Island Józef Kącki,
ul. Podole 60,
30-394 Kraków

 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić

 

 

Dołącz do społeczności Leaders Island
i otrzymaj na starcie bezpłatnie poradnik
10 zasad skutecznego menedżera

X
X