Polityka prywatności

Home > Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES (KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZEKAZYWANA ZGODNIE Z ART. 13 UST. 1 i 2 RODO)

 1. DEFINICJE

Słowa pisane duża literą posiadają w Polityce prywatności następujące znaczenie:

Administrator – Leaders Island Józef Kącki, z siedzibą w Krakowie, adres: 30-394 Kraków, ul. Podole 60, e-mail: biuro@leadersisland.com

Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;.

Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora, polegająca na umożliwieniu otrzymywanie na podany adres e-mail informacji dotyczących usług świadczonych przez Administratora

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.leadersisland.com

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis, a także usługobiorca usług świadczonych przez Administratora

 1. DANE ADMINISTRATORA

Administratorem Twoich danych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest Leaders Island Józef Kącki, z siedzibą w Krakowie, adres: 30-394 Kraków, ul. Podole 60, e-mail: biuro@leadersisland.com

 1. RODZAJE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza następujące Dane osobowe:imię i nazwisko – w celu korzystania z usług Administratora niezbędne jest podanie Twojego imienia i nazwiska w celu zawarcia umowy o świadczenie usługi przez Administratora (np. usługi szkolenia; usługi uczestnictwa w konferencji)

 • adres zamieszkania, NIP, REGON – w celu wystawienia faktury VAT
 • adres e-mail – poprzez adres e-mail kontaktujemy się z Tobą w celu zawarcia i wykonywania umowy. W wypadku, gdy wyrazisz zgodę na otrzymywanie Newslettera lub innych materiałów informacyjnych i marketingowych, Newsletter lub informacje marketingowe są przesyłane na podany przez Ciebie adres e-mail;
 • wizerunek – w wypadku wyrażenia przez Ciebie zgody, w celu osiągnięcia dodatkowych efektów szkolenia przeprowadzanego przez Administratora;

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy – tj. udziału w szkoleniu/konferencji. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy i skorzystania z usług Administratora.

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne (lub w inny podobny sposób istotnie by na Ciebie wpływały), w tym nie dokonuje profilowania

 1. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane będą przetwarzane w celu:

 • zawarcia umowy tj. uczestnictwa w szkoleniu/konferencji (podstawa prawna: niezbędność do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”)
 • wykonania zawartej umowy tj. uczestnictwa w szkoleniu/konferencji (podstawa prawna: niezbędność przetwarzania do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”)
 • przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze -art. 6 ust. 1 lit. c. „RODO” w związku z przepisami podatkowymi),
 • w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”; polegających na ochronie praw Administratora przysługujących na podstawie przepisów kodeksu cywilnego oraz na podstawie zawartej umowy),
 • marketingu i promocji produktów i usług własnych, otrzymywania Newslettera (podstawa prawna: wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”),
 • wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Użytkowników (podstawa prawna: niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”, polegających na dążeniu do należytego wywiązywania się z zawartych umów).
 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Twoich danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w pkt. 4 mogą być:

 • osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy
 • podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów
 • Odbiorcy danych tacy jak: kurierzy, banki, kancelarie prawne.

Twoje dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w pkt. 2:

 • w związku z realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
 • w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.
 1. PRAWA UŻYTKOWNIKA

Przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści Danych osobowych, na podstawie art. 15 „RODO”, to jest prawo do uzyskania od Administratora informacji o celach, kategoriach przetwarzanych Danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, o planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu, o prawie do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego; a także do otrzymania jednej kopii Danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”, to jest prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także – z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), na podstawie art. 17 „RODO”, w wypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; a także w wypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”, w wypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; a także w wypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą; może polegać między innymi na czasowym przeniesienie wybranych danych osobowych do innego systemu przetwarzania, uniemożliwienie odbiorcom dostępu do wybranych danych,.
 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”, polega na możliwości przekazania osobie, której dane dotyczą, dotyczących jej danych osobowych, które dostarczyła Administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i interoperacyjnym formacie oraz przesyłania ich innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”.
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”.
 1. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 • Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 1. ŚRODKI OCHRONY

 • Informacje o Użytkowniku są przetwarzane przez Administratora z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania RODO oraz polskiego prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności dostęp do danych osobowych użytkowników mają dostęp jedynie upoważnione osoby (pracownicy i współpracownicy Administratora), którzy są zobowiązani do zachowania tych danych w tajemnicy.
 • Administrator Danych Osobowych wdrożył odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych.
 • Rozszerzenie, zmiana zakresu lub treści świadczonych przez nas usług, a także zmiany przepisów prawnych mogą spowodować konieczność wprowadzenie zmian do „Polityki prywatności i plików cookies”. Wraz ze zmianą wersji Polityki pojawi się data oznaczająca dzień jej wdrożenia oraz sygnatura oznaczająca daną wersję Polityki. Żadna zmiana nie wpłynie negatywnie na fundamentalne prawo Użytkownika do sprawowania przez niego kontroli nad przetwarzanymi przez nas jego danymi osobowymi.
 1. DANE KONTAKTOWE

W przypadku pytań, uwag lub komentarzy dotyczących polityki prywatności prosimy o kontakt pod adresem biuro@leadersisland.com

Dołącz do społeczności Leaders Island
i otrzymaj na starcie bezpłatnie poradnik
10 zasad skutecznego menedżera

X
X