Regulamin szkoleń

Home > Regulamin szkoleń
  1. Cena stanowi zapłatę za udział w szkoleniu. Dla uniknięcia wątpliwości nie pokrywa ona kosztów takich jak koszty zakwaterowania lub przejazdu.
  2. Przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną oznacza zaakceptowanie warunków uczestnictwa w szkoleniu  przez Uczestnika oraz związane z nim koszty.
  3. Po przesłaniu zgłoszenia drogą elektroniczną Leadres Island zapisze uczestnika na szkolenie oraz prześle drogą elektroniczną do osoby zgłaszającej lub uczestnika potwierdzenie rezerwacji, wraz z fakturą pro-forma.
  4. Przy przyjęciu Uczestnika na dane szkolenie wpływ ma ilość miejsc, kolejność zgłoszeń oraz decyzja Leaders Island wynikająca z jego koncepcji grupy szkoleniowej.
  5. Opłacenie faktury pro-forma gwarantuje miejsce na szkoleniu.
  6. Płatność za udział w szkoleniu należy dokonać najpóźniej 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.
  7. Nieobecność na szkoleniu, na które Uczestnik został przyjęty i z którego nie zrezygnował nie zwalania go z obowiązku opłacenia ceny za szkolenie.
  8. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do 5 dni przed datą szkolenia Leaders Island zwróci Uczestnikowi w całości dokonaną wpłatę.
  9. Leaders Island zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania szkolenia bez podania przyczyny do 5 dni przed wyznaczoną datą szkolenia. Leaders Island zwróci w tej sytuacji uczestnikowi całość dokonanej wpłaty.
  10. Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora jego wizerunku utrwalonego podczas szkolenia, a Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania podczas szkolenia sesji fotograficznych i/lub wideo. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach przez Organizatora w celach marketingowych, promocyjnych i informacyjnych na stronie www.leadersisland.com, rozpowszechnianie poprzez social media (linkedin, facebook, youtube, twitter).  W przypadku braku zgody na wykorzystywanie wizerunku Uczestnika w materiałach informacyjnych i promocyjnych, Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania środkami komunikacji elektronicznej o braku zgody na utrwalanie wizerunku najpóźniej dwa dni przed datą szkolenia.

Dołącz do społeczności Leaders Island
i otrzymaj na starcie bezpłatnie poradnik
10 zasad skutecznego menedżera

X