Konflikt w zespole

6 stycznia, 2016 by in category Wszystkie wpisy with 0 and 0
Home > Wiedza > Wszystkie wpisy > Konflikt w zespole

W kolejnym felietonie dotyczącym konfliktów, chciałbym zwrócić uwagę na zjawisko sporów w relacjach pracowniczych w środowisku pracy. Środowisko to cechuje sie bardzo dużą dynamiką relacji, wielością zadań i pełnionych ról, a tym samym jest płaszczyzną do powstawania licznych konfliktów interpersonalnych, istotnie wpływających na atmosferę w pracy i jakość wykonywanych zadań. Do obowiązków zatem wszystkich pracowników, a zwłaszcza kadry menadżerskiej należy kształtowanie dobrych relacji, a w sytuacji powstania konfliktu skuteczne jego rozwiązanie. W poprzednim felietonie zwróciłem uwagę jak istotne jest podejście do konfliktu jako procesu, gdzie poznając siebie i innych, możemy poprzez współpracę tworzyć nową jakość w relacjach, pamiętając o tym, iż podstawą jest aktywna komunikacja. W bieżącym felietonie zwracam uwagę na specyfikę konfliktów w środowisku pracy, odnosząc się do najważniejszych zasad postępowania w sytuacji sporów w zespole pracowniczym.

Zasada nr 1: Jako menadżer jesteś odpowiedzialny za rozwiązanie konfliktu

 

zasada1Dbanie o właściwe relacje z zespole jest jednym z wielu zadań menadżera. Polega ono, między innymi, na właściwym doborze pracowników, zarówno pod kątem wiedzy i umiejętności potrzebnych do wykonywani zadań, jak i kompetencji społecznych niezbędnych do efektywnej pracy zespołowej. Równie ważne jest bieżące monitorowanie klimatu w grupie pracowników oraz podejmowanie interwencji – działań naprawczych w sytuacjach kiedy pojawiają się zaburzenia w relacjach interpersonalnych. Różnorakie konflikty – relacji, informacji, interesów, zasobów – uprawniają lub wręcz zmuszają menadżera do podejmowania stanowczych i skutecznych działań. Brak aktywności z jego strony, może narazić zespół za naruszenie struktury grupy, zaburzyć jej prawidłowe funkcjonowanie, a poprzez to obniżyć efektywność, doprowadzając firmę do poważnych strat. Istotne jest zatem aby menadżer posiadał odpowiednie kompetencje do radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi, potrafił organizować pracę zespołu nawet w sytuacjach kryzysowych i miał umiejętność kształtowania prawidłowych relacji interpersonalnych. Ponad to, bardzo ważne jest aby menadżer uświadamiał sobie, iż to właśnie on jest odpowiedzialny za kształtowanie pozytywnej atmosfery w zespole i na nim spoczywa obowiązek rozwiązywania wszelkich problemów, w tym konfliktów pojawiających się między pracownikami.

Zasada nr 2: Nie możesz zostawić swoich pracowników w sytuacji konfliktu – na wszystko musisz odpowiednio zareagować

 

Reakcja menadżera na konflikt pojawiający się w zespole powinna zasada2charakteryzować się przede wszystkim rzetelnością w postępowaniu i obiektywizmem postawy. Twoja prawidłowa reakcja na konflikt między pracownikami, może przyczynić się nie tylko do wypracowania efektywniejszych form współpracy w zespole ale również zbudować Twój autorytet jako przywódcy. W przypadku kiedy dowiadujesz się o jakichkolwiek nieprawidłowościach w relacjach, lub jesteś świadkiem zdarzeń, które istotnie wpływają na współpracę w zespole, powinieneś reagować stanowczo, pamiętając równocześnie aby nie eskalować zaistniałego konfliktu. Twoja jednoznaczna reakcja (zauważenie problemu, odpowiedź na zgłoszenie pracownika, wezwanie pracowników na rozmowę) będzie sygnałem dla zespołu że sprawujesz kontrolę nad tym co się dzieje i nie uchylasz się przed odpowiedzialnością za rozwiązanie sytuacji. Ważne jest abyś, uwzględniając zarówno obowiązujące dotychczas procedury jak i przepisy prawa, wypracował swoje algorytmy rozwiązywania konfliktów, które najczęściej występują w Twoim zespole. Wdrożenie takich algorytmów, daje nie tylko menadżerowi poczucie większej kontroli i bezpieczeństwa w sytuacji ingerencji w konflikt, ale również przyczynia się do wykształcania u pracowników dobrych nawyków w zakresie radzenia sobie z konfliktami. To w dłuższej perspektywie przyczynia się do spadku ilości konfliktów w zespole.

Zasada nr 3: Każdy konfliktu musi zostać wyjaśniony do końca – trzeba nad nim zapanować

 

Konflikt w relacjach interpersonalnych jest procesem. Oznacza to, iż należy, zasada3chcąc nad nim zapanować, precyzyjnie go zdefiniować. Do wyjaśnienia (rozwiązania) konfliktu potrzebne jest określenie jego stron, sprecyzowanie interesów, zarysowanie możliwości, przygotowanie stanowisk. W procedurze rozwiązania konfliktu równie ważne jest aby odpowiednio przygotować się samemu (plan rozmowy, panowanie nad emocjami, określenie celu i swojej roli jako menadżera) jak i wybrać właściwe miejsce i czas na zorganizowanie spotkania z pracownikiem lub pracownikami. Takie metodyczne przygotowanie się do rozwiązania konfliktu, pozwala na przejęcie nad nim kontroli i poprzez konsekwentne realizowanie algorytmu naprawczego, wyjaśnienie sytuacji w możliwe najlepszy sposób. Bardzo istotnym elementem radzenia sobie z konfliktami w zespole pracowniczym jest wypracowanie obiektywnych kryteriów oceny rozwiązania oraz wyznaczenie metody ewaluacji podjętych działań naprawczych. W konflikcie nie można pozostawiać kwestii niewyjaśnionych, niedopowiedzeń, ponieważ bardzo często stają się one zarzewiem nowych sporów i eskalują negatywną atmosferę w zespole.

W kolejnym felietonie poruszę zagadnienia związane z mediacją w środowisku pracy. Podpowiem w jaki sposób zorganizować spotkanie mediacyjne i jakie techniki zastosować aby sprawnie rozwiązać konflikt między pracownikami.

Błażej Pasiut

Dołącz do społeczności Leaders Island
i otrzymaj na starcie bezpłatnie poradnik
10 zasad skutecznego menedżera

X
X