Konflikt w zespole

W kolejnym felietonie dotyczącym konfliktów, chciałbym zwrócić uwagę na zjawisko sporów w relacjach pracowniczych w środowisku pracy. Środowisko to cechuje sie bardzo dużą dynamiką relacji, wielością zadań i pełnionych ról, a tym samym jest płaszczyzną do powstawania licznych konfliktów interpersonalnych, istotnie wpływających na atmosferę w pracy i jakość wykonywanych zadań. Do obowiązków zatem wszystkich pracowników, a zwłaszcza kadry menadżerskiej należy kształtowanie dobrych relacji, a w sytuacji powstania konfliktu skuteczne jego rozwiązanie. W poprzednim felietonie zwróciłem uwagę jak istotne jest podejście do konfliktu jako procesu, gdzie poznając siebie i innych, możemy poprzez współpracę tworzyć nową jakość w relacjach, pamiętając o tym, iż podstawą jest aktywna komunikacja. W bieżącym felietonie zwracam uwagę na specyfikę konfliktów w środowisku pracy, odnosząc się do najważniejszych zasad postępowania w sytuacji sporów w zespole pracowniczym.

Zasada nr 1: Jako menadżer jesteś odpowiedzialny za rozwiązanie konfliktu

Spis treści

Konflikt w zespole
Dbanie o właściwe relacje z zespole jest jednym z wielu zadań menadżera. Polega ono, między innymi, na właściwym doborze pracowników, zarówno pod kątem wiedzy i umiejętności potrzebnych do wykonywani zadań, jak i kompetencji społecznych niezbędnych do efektywnej pracy zespołowej. Równie ważne jest bieżące monitorowanie klimatu w grupie pracowników oraz podejmowanie interwencji – działań naprawczych w sytuacjach kiedy pojawiają się zaburzenia w relacjach interpersonalnych.

Różnorakie konflikty – relacji, informacji, interesów, zasobów – uprawniają lub wręcz zmuszają menadżera do podejmowania stanowczych i skutecznych działań. Brak aktywności z jego strony, może narazić zespół za naruszenie struktury grupy, zaburzyć jej prawidłowe funkcjonowanie, a poprzez to obniżyć efektywność, doprowadzając firmę do poważnych strat. Istotne jest zatem aby menadżer posiadał odpowiednie kompetencje do radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi, potrafił organizować pracę zespołu nawet w sytuacjach kryzysowych i miał umiejętność kształtowania prawidłowych relacji interpersonalnych. Ponad to, bardzo ważne jest aby menadżer uświadamiał sobie, iż to właśnie on jest odpowiedzialny za kształtowanie pozytywnej atmosfery w zespole i na nim spoczywa obowiązek rozwiązywania wszelkich problemów, w tym konfliktów pojawiających się między pracownikami.

Zasada nr 2: Nie możesz zostawić swoich pracowników w sytuacji konfliktu – na wszystko musisz odpowiednio zareagować

Reakcja menadżera na konflikt pojawiający się w zespole powinna zasada2charakteryzować się przede wszystkim rzetelnością w postępowaniu i obiektywizmem postawy. Twoja prawidłowa reakcja na konflikt między pracownikami, może przyczynić się nie tylko do wypracowania efektywniejszych form współpracy w zespole ale również zbudować Twój autorytet jako przywódcy. W przypadku kiedy dowiadujesz się o jakichkolwiek nieprawidłowościach w relacjach, lub jesteś świadkiem zdarzeń, które istotnie wpływają na współpracę w zespole, powinieneś reagować stanowczo, pamiętając równocześnie aby nie eskalować zaistniałego konfliktu.

Konflikt w zespole

Twoja jednoznaczna reakcja (zauważenie problemu, odpowiedź na zgłoszenie pracownika, wezwanie pracowników na rozmowę) będzie sygnałem dla zespołu że sprawujesz kontrolę nad tym co się dzieje i nie uchylasz się przed odpowiedzialnością za rozwiązanie sytuacji. Ważne jest abyś, uwzględniając zarówno obowiązujące dotychczas procedury jak i przepisy prawa, wypracował swoje algorytmy rozwiązywania konfliktów, które najczęściej występują w Twoim zespole. Wdrożenie takich algorytmów, daje nie tylko menadżerowi poczucie większej kontroli i bezpieczeństwa w sytuacji ingerencji w konflikt, ale również przyczynia się do wykształcania u pracowników dobrych nawyków w zakresie radzenia sobie z konfliktami. To w dłuższej perspektywie przyczynia się do spadku ilości konfliktów w zespole.

Zasada nr 3: Każdy konfliktu musi zostać wyjaśniony do końca – trzeba nad nim zapanować

Konflikt w zespole

Konflikt w relacjach interpersonalnych jest procesem. Oznacza to, iż należy, chcąc nad nim zapanować, precyzyjnie go zdefiniować. Do wyjaśnienia (rozwiązania) konfliktu potrzebne jest określenie jego stron, sprecyzowanie interesów, zarysowanie możliwości, przygotowanie stanowisk. W procedurze rozwiązania konfliktu równie ważne jest aby odpowiednio przygotować się samemu (plan rozmowy, panowanie nad emocjami, określenie celu i swojej roli jako menadżera) jak i wybrać właściwe miejsce i czas na zorganizowanie spotkania z pracownikiem lub pracownikami.

Takie metodyczne przygotowanie się do rozwiązania konfliktu, pozwala na przejęcie nad nim kontroli i poprzez konsekwentne realizowanie algorytmu naprawczego, wyjaśnienie sytuacji w możliwe najlepszy sposób. Bardzo istotnym elementem radzenia sobie z konfliktami w zespole pracowniczym jest wypracowanie obiektywnych kryteriów oceny rozwiązania oraz wyznaczenie metody ewaluacji podjętych działań naprawczych. W konflikcie nie można pozostawiać kwestii niewyjaśnionych, niedopowiedzeń, ponieważ bardzo często stają się one zarzewiem nowych sporów i eskalują negatywną atmosferę w zespole.

W kolejnym felietonie poruszę zagadnienia związane z mediacją w środowisku pracy. Podpowiem w jaki sposób zorganizować spotkanie mediacyjne i jakie techniki zastosować aby sprawnie rozwiązać konflikt między pracownikami.

Błażej Pasiut

Sprawdź inne wartościowe treści

Podcast “Z Warsztatu Lidera”

Korzystaj z dobrych praktyk doświadczonych liderów.
The Light Book

The Light Book

Poznaj historie wybitnych liderów z całego świata.

Video

Bądź na bieżąco z tym,
co dzieje się w Li.

Fuel your
leadership journey

Wybierz interesujący Cię obszar i wyrusz z nami w podróż, której
celem jest świadomy i mądry rozwój.
Scroll to Top