RACI

Nazwa RACI to akronim od słów oznaczających odpowiedzialność konkretnych osób w projekcie: responsible, accountable, consulted, informed. RACI to macierz odpowiedzialności, która w sposób jasny pokazuje, jaką rolę dla projektu pełnią konkretne osoby. RACI zazwyczaj układa Project/Delivery Manager projektu w porozumieniu z klientem przed rozpoczęciem projektu. Macierz później jest dostępna do wglądu dla członków zespołu i monitorowana w trakcie realizacji projektu.

  • Responsible (osoba odpowiedzialna): to osoba bezpośrednio odpowiedzialna za pracę, która jest do wykonania = wykonawca. Osoba odpowiedzialna = jedna osoba per zadanie. Zadania mające więcej niż jedną osobę odpowiedzialną mogą stać się źródłem konfliktu, lub nie być zrealizowane ze względu na rozmytą odpowiedzialność.
  • Accountable (osoba nadzorująca): to osoba nadzorująca pracę nad zadaniem (która nie jest jego wykonawcą). Rolę tę często pełni Project/Delivery Manager, lub Product Owner po stronie klienta. Może ją pełnić ktoś na wyższym poziomie organizacji, np. COO. Odpowiedzialnością osoby “A” jest zatwierdzenie prac. Osoba nadzorująca = jedna osoba. Osoba ta ma prawo zatwierdzać/odrzucać/wetować.
  • Consulted (osoba z którą w razie potrzeby konsultuje się wykonanie): jest to osoba, która posiada wiedzę o projekcie, konsultuje i/lub doradza osobie nadzorującej i osobom wykonującym zadania. Konsultant = kilka osób.
  • Informed (osoba informowana): to osoba lub grupa osób, które informuje się o prowadzonych działaniach, postępie, ukończeniu pracy lub etapu. Ta osoba/osoby nie mają wpływu na decyzje związane z projektem.

Przykładowa matryca/macierz (częściowa) 
Krok 1:
Przygotuj dokument
Przygotuj dokument (najlepiej Excel) z matrycą/macierzą.
Krok 2:
Zdefiniuj osoby i ich role w projekcie
W kontakcie z klientem, zbierz informacje nt. konkretnych osób, które będą pracować w projekcie po stronie Twojej firmy i klienta, oraz ewentualnie innych stron zaangażowanych w projekt. Ważna jest ich funkcja, poziom odpowiedzialności, decyzyjność.
Krok 3:
Wpisz osoby do macierzy i zdefiniuj czynności, za które są odpowiedzialne
Korzystając z konkretnych słów, przypisz osoby do akcji/czynności. Używaj konkretnych akcji/czasowników np.: przygotować, przygotować dokumentację, opublikować, zaktualizować, zaplanować, zrobić review.

Akcje/czasowniki powinny być krótkie i adekwatne dla danej roli.
Krok 4:
Sprawdź matrycę
Upewnij się, że w matrycy: nie ma pustych pól, akcje/aktywnośc są konkretne i adekwatne do roli danej osoby np. Project Manager nie będzie robić review danej funkcji. Jeśli w projekcie nie ma potrzeby na posiadanie osób w sekcjach “C” i “I”, pozostaw dany wiersz pusty i ewentualnie zostaw w dokumencie komentarz.
Krok 5:
Skonsultuj
Kiedy posiadasz już wypełnioną matrycę, potwierdź jej zawartość z klientem i członkami projektu. Jeśli potrzebne są jakieś zmiany, wprowadź je.
Krok 6:
Opublikuj
Udostępnij gotową macierz/matrycę klientowi i zespołowi. Pamiętaj weryfikować ją co jakiś czas i sprawdzać, czy role i odpowiedzialność się nie zmieniły.

Inne narzędzia z zakresu:
Matryce zarządzania zmianą

Matryca ryzyka (Risk matrix)

Matryca ryzyka to skonsultowana z interesariuszami i przekazana zespołowi ocena, a następnie wizualizacja, różnych obszarów ryzyka w projekcie, czy inicjatywie. Które elementy Twojego projektu mają wysokie ryzyko?

Czytaj więcej
Scroll to Top